بررسی تاثیرات ناشی از فرآیند تولید بتن بر روی محیط زیست و سلامت کارکنان
کد مقاله : 4016-IRAST (R3)
نویسندگان:
فاطمه رضای سلطان آبادی *1، مژگان زعیم دار2، رکسانا موگوئی2
1کارشناس بهداشت - شرکت الکتروپیک
2استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
چکیده مقاله:
فرآیند تولید بتن دارای مخاطرات مختلفی از نظر بهداشتی و محیط زیستی می‌باشد. از این رو، مطالعه حاضر در زمینه شناسایی و ارزیابی این مخاطرات به انجام رسید. در بخش اول مخاطرات محیط زیستی با استفاده از روش EFMEA و در جلسات طوفان ذهنی شناسایی شده و برای بدست آوردن سه مولفه اصلی شدت پیامد، احتمال وقوع رویداد و گستره آلودگی، از جداول مربوطه استفاده شده و نتایج حاصله در کاربرگهایی از پیش طراحی شده، وارد گردید و در نهایت اعداد اولویت ریسک از حاصلضرب این سه مولفه بدست آمد. پس از ارزیابی ریسک، از مجموع 15 ریسک شناسایی شده، تعداد 4 عدد در محدوده ریسک خیلی زیاد، 4 عدد در محدوده ریسک زیاد، 4 عدد در محدوده ریسک متوسط و 3 ریسک در محدوده ریسک کم قرار گرفتند. در ادامه با استفاده از تکنیک ویلیام فاین، ارزیابی ریسک مواجهه افراد با مخاطرات ناشی از فعالیتهای مختلف همانند تکنیک قبلی در جلسات طوفان ذهنی انجام گرفت. که از 41 ریسک شناسایی شده، 29 ریسک در محدوده ریسک زیاد، 11 عدد در محدوده متوسط و 1 عدد در محدوده کم ارزیابی شد و در ادامه میزان هزینه لازم جهت اجرای اقدامات کنترلی نیز استخراج گردید. که اقدامات کنترلی در نظر گرفته شده برای عملیات تعمیر و نگهداری تجهیزات و ماشین آلات دارای بیشترین مقدار هزینه نسبت به سایر اقدامات کنترلی می باشد.
کلیدواژه ها:
بتن، محیط زیست، سلامت کارکنان
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است