بررسی تاثیر جنس خاک در موقعیت شمع در پایدارسازی شیروانی
کد مقاله : 4014-IRAST (R2)
نویسندگان:
سید مهدی رادقی مهرجو *1، مهدی مخبری2، ارش معتمدیان1، سید اشکان موسوی1
1مدرس دانشگاه
2هیات علمی
چکیده مقاله:
یکی از راهکارهای کنترلی و پیشگیرانه در پایدارسازی شیروانی‌ها که استفاده از آن اغلب بدون ایجاد اختلال در تعادل شیروانی امکان‌پذیر می‌باشد، استفاده از شمع‌های مقاوم در تقویت درجای زمین است. استفاده از روش‌های عددی و تحلیلی در پایدارسازی شیب‌های خاکی به کمک شمع، از متد‌های متداولی است که توسط محققین مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از این مقاله بررسی تاثیر جنس خاک در موقعیت شمع در پایدارسازی شیروانی با استفاده از نرم افزار PLAXIS می‌باشد. نتایج حاصله از این تحلیلها نشان می‌دهد که نتایج در خاک‌های ماسه‌ای و رسی متفاوت می‌باشد و این نشان‌دهنده این است که نوع و جنس خاک در عملکرد شمع تاثیرگذار است و در نسبت قرارگیری مکان در شیروانی و همچنین تاثیر زاویه شمع در خاکهای مختلف، اثرگذار خواهد بود.یکی از راهکارهای کنترلی و پیشگیرانه در پایدارسازی شیروانی‌ها که استفاده از آن اغلب بدون ایجاد اختلال در تعادل شیروانی امکان‌پذیر می‌باشد، استفاده از شمع‌های مقاوم در تقویت درجای زمین است. استفاده از روش‌های عددی و تحلیلی در پایدارسازی شیب‌های خاکی به کمک شمع، از متد‌های متداولی است که توسط محققین مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از این مقاله بررسی تاثیر جنس خاک در موقعیت شمع در پایدارسازی شیروانی با استفاده از نرم افزار PLAXIS می‌باشد.
کلیدواژه ها:
جنس خاک، شمع، پایدارسازی شیروانی، PLAXIS
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است