بررسی تاثیر مدول الاستیسیته مصالح ستون بر رفتار ستون‌های سنگی
کد مقاله : 4013-IRAST (R2)
نویسندگان:
سید مهدی رادقی مهرجو *1، مهدی مخبری2، سید اشکان موسوی1، ارش معتمدیان1
1مدرس دانشگاه
2هیات علمی
چکیده مقاله:
جهت احداث یک سازه مناسب باید به نوعی کیفیت خاک نامناسب از لحاظ پارامترهای مهندسی ژئوتکنیک ارتقاء داده شود تا خاک در اثر نیروهای ناشی از سازه مورد نظر عملکرد مناسبی داشته باشد‌. با پیشرفت تکنولوژی هر روزه شاهد ارتقاء روش‌های اصلاح خاک و ابداع روش‌های جدید اصلاح خاک می‌باشیم. روش‌های معمول اصلاح خاک عبارتند از‌: تراکم؛ پیش بار گذاری؛ زهکشی؛ استفاده از تسلیح درجا (مانند ستون‌های سنگی یا ماسه‌ای)؛ تزریق دوغاب و تثبیت شیمیایی. تکنیک استفاده از ستون‌های سنگی، یکی از روش‌های بهسازی خاک‌های ضعیف مانند رس‌ها، سیلت‌ها و ماسه‌های سیلتی می‌باشد که کارایی و سازگاری آن با محیط زیست ثابت شده است. هدف از این مقاله بررسی تاثیر مدول الاستیسیته مصالح ستون بر رفتار ستون‌های سنگی می‌باشد. تحلیلها با استفاده از نرم افزار PLAXIS انجام شده است. نتایج حاصله از این تحلیلها نشان می‌دهد که با افزایش میزان مدول الاستیسیته مصالح ستون ، میزان نشست و جابجایی ستون‌های سنگی کاهش یافته و نسبت سختی مصالح ستون و خاک اطراف بین 2 الی 6 درصد مناسب می‌باشد.
کلیدواژه ها:
بهسازی خاک، ستون سنگی، مدول الاستیسیته، PLAXIS
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است