بررسی تأثیر انفجار بر رفتار دیوارهای برشی فولادی دارای سخت کننده با در نظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه
کد مقاله : 4012-IRAST (R5)
نویسندگان:
حامد تاجی *1، سید مجتبی موحدی فر2
1دانشجو
2استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور
چکیده مقاله:
بهره گیری از دیوارهای برشی فولادی طی چهل سال اخیر به عنوان سیستم مقاوم در برابر نیروهای جانبی باد و زلزله افزایش یافته است. در تحلیل‌های سازه، عموماً این گونه فرض می‌شود که خاک زیر شالوده، صلب بوده و شالوده به زمین، و به صورت کاملاً گیردار درگیر است. در این فرض علاوه بر این که از انعطاف پذیری خاک صرف نظر می‌شود، به امکان بلندشدگی شالوده از سطح زمین نیز، توجهی نمی‌گردد. پس از اعمال این اثرات بر روی سازه، مشاهده می‌شود که تأثیر پدیده اندرکنش خاک و سازه بر روی رفتار سازه، ممکن است بسته به خصوصیات خاک و سازه، به صورت تقلیل و کاهیدگی، و یا به صورت افزایش و تقویت باشد. و در نظر نگرفتن این رخدادها به عنوان شرایط تکیه گاهی در روش‌های مقاوم سازی و طراحی سازه‌های جدید، اعتماد به طراحی سازه را کاهش می‌دهد. در مطالعه حاضر به بررسی اندرکنش خاک و دیوار برشی فولادی، با در نظر گرفتن شرایط بارگذاری تحت بار انفجار و همچنین مشخصات مختلف خاک زیر دیوار، و علاوه بر آن، به تأثیر پارامترهای مختلف خاک بر رفتار دیوار برشی فولادی پرداخته می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که انفجار، بر رفتار دیوارهای برشی فولادی، تأثیرگذار است.
کلیدواژه ها:
اندرکنش خاک و دیوار برشی فولادی، خاک انعطاف پذیر، انفجار، رفتار دیوار برشی فولادی.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است