ارزیابی دوام چرخه عمر سازه های بتن مسلح (مطالعه ای بر ساختمان های مسکونی)
کد مقاله : 4009-IRAST
نویسندگان:
فرناز جهان دیده *1، سید ابوالقاسم کامی شیرازی2
1دانشگاه آزاد واحد شیراز دانشگاه ملی مالزی
2موسسه آموزش عالی ارم شیراز
چکیده مقاله:
با تمرکز کنونی بر روی مفهوم پایداری، لازم است که اثرات زیست محیطی ساختارهای بتنی به خوبی مورد بررسی قرار گیرند. به منظور بهبود دوام و پایداری صنعت بتن در مناطق مختلف، ضروری است که اثر تغییرات منطقه ای با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی-اقتصادی متنوعی که در هر منطقه وجود دارد مورد مطالعه قرار گیرند. علاوه بر این، معرفی مفهوم ارزیابی دوام چرخه زندگی در صنعت ساختمان حائز اهمیت میباشد چراکه می تواند همه اثرات زیست محیطی در فرآیند عمر سازه را بصورت سیستماتیک اندازه گیری کند. به همین منظور، مطالعه حاضر با هدف مرور روش های موجود در ارزیابی دوام چرخه زندگی و مطالعه مراحل ساخت و موادی که بطور قابل توجهی بر محیط زیست اثرگذار هستند صورت پذیرفته. همچنین درک ارتباط میان پایداری سازه های بتنی و شرایط منطقه ای با بررسی صنعت بتن در ساختمان های مسکونی بتنی انجام شده است. در طی این مطالعه، چارچوب پیشنهادی برای ارزیابی چرخه زندگی ساختارهای بتنی در مناطق خاص ارائه شده است.
کلیدواژه ها:
سازه بتنی، چرخه زندگی، ارزیابی دوام، پایداری، ساختمان های مسکونی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است