ارائه روشی برای مدل‌سازی تیر پیوند در قاب‌های مهاربندی واگرا
کد مقاله : 4008-IRAST (R2)
نویسندگان:
سید روح الله حسینی واعظ *1، احسان دهقانی فیروز آبادی1، محمد علی فتحعلی2
1استادیار، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران
2دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران
چکیده مقاله:
مهم‌ترین عامل تفاوت رفتاری قاب‌های مهاربندی واگرا با سایر سیستم‌های سازه‌ای، وجود تیر پیوند است. به همین دلیل، مدل‌سازی صحیح رفتار تیر پیوند در مدل‌سازی قاب مهاربندی واگرا، اهمیت بسیاری دارد. در روش معمول مدل‌سازی تیر پیوند، در محل تشکیل مفصل خمیری، دو مفصل خمشی و برشی را به صورت همزمان مدل می‌کنند. در این روش، در صورت حاکم شدن رفتار برشی در تیر پیوند، دورانی در دو طرف مفصل خمیری به وجود نمی‌آید. به همین دلیل، نمی‌توان به مدل‌سازی رفتار تعمیم‌یافته تیر پیوند و ارزیابی عملکردی آن مطابق آیین‌نامه FEMA 356، پرداخت. در این مقاله روش جدیدی برای مدل‌سازی رفتار تیر پیوند ارائه شده است. طبق این روش، در محل تشکیل مفصل خمیری، تنها یک مفصل خمیری خمشی مدل می‌شود و رفتار آن به گونه‌ای تعیین می‌گردد که معادل رفتار تیر پیوند باشد. علاوه بر ارائه روش جدید مدل‌سازی تیر پیوند، فرآیند محاسبه تغییرمکان هدف هر سطح عملکرد نیز در این مقاله شرح داده می‌شود. به منظور مدل‌سازی و تحلیل استاتیکی غیرخطی از نرم‌افزار OpenSees استفاده شده است. در انتها، برای صحت‌سنجی فرآیند محاسبه تغییرمکان هدف هر سطح عملکرد و روش مدل‌سازی ارائه شده، نتایج حاصل از تحلیل استاتیکی غیرخطی یک قاب مهاربندی واگرای فولادی دوبعدی ارائه و مقایسه می‌گردد.
کلیدواژه ها:
قاب مهاربندی واگرا، تیر پیوند، تحلیل استاتیکی غیرخطی، مدل‌سازی.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است