بهینه سازی قاب های فولادی با الگوریتم ژنتیک و روش طراحی ASD
کد مقاله : 4006-IRAST (R2)
نویسندگان:
مسعود محمودآبادی1، مهدی محمدی *2، محمدرضا عدل پرور3
1دکتری مهندسی عمران زلزله،استادیار دانشکده فنی مهندسی عمران دانشگاه قم
2دانشجوی کارشناسی ارشد عمران گرایش سازه،دانشگاه قم
3دکتری عمران بتن،دانشیار دانشکده فنی مهندسی عمران دانشگاه قم
چکیده مقاله:
در چند دهه اخیر استفاده از الگوریتم ژنتیک برای بهینه سازی سازه ها مورد توجه بسیاری بوده و سازه های فولادی و بتنی با هدف بهینه سازی وزن مورد بررسی قرار گرفته اند. بهینه سازی هنر یافتن بهترین جواب در بین وضعیت های موجود است. بهینه سازی سازه ها، هنوز هم مساله نسبتا جدیدی محسوب می شود و پیوسته از نظر روش ها و رویکردها در معرض تغییرات سریع قرار دارد. بهینه سازی سازه های فلزی با استفاده از روش طراحی ASD همانند روش طراحی LRFD یکی از چالش ها در این زمینه است. در این مقاله تابع هدف وزن سازه بوده که در رابطه مستقیم با هزینه آن قرار دارد. مدل های طراحی به صورت مجزا بهینه شده و با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک و با روش طراحی ASD مورد ارزیابی قرار گرفته اند. مقطع تیرها و ستون ها به عنوان متغیرهای طراحی فرض شده اند و محدودیت های آیین نامه مبحث دهم به صورت قیود طراحی در نظر گرفته شده اند. در انتهای مقاله نمودارهای مربوط به میزان تنش ها و وزن بدست آمده نتایج مطلوبی را نشان می دهد.
کلیدواژه ها:
بهینه سازی ، الگوریتم ژنتیک ، سازه های فولادی ، روش طراحی ASD
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است