بررسی تاثیر شکل و نوع مصالح هسته پانل‏ های ساندویچی کنگره ‏ای با رویکرد تغییرشکل و اتلاف انرژی در برابر بارهای انفجاری
کد مقاله : 4002-IRAST (R5)
نویسندگان:
سهیل سبزواری *1، فرزاد شهابیان مقدم2
1دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان
2عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
چکیده مقاله:
در عمل، احتمال وقوع انفجار در مجاورت سازه ‏‏ها وجود دارد و باید رفتار سازه ‏‏های مختلف در برابر اثرات بارهای ناشی از انفجار مورد بررسی قرار گیرد. در ساخت برخی سازه‏‏ های صنعتی و نظامی از پانل‏‏ های ساندویچی استفاده می‏‏ شود. این پانل‏‏ ها از دو ورق و یک سازه میانی به عنوان هسته پانل تشکیل شده ‏‏اند. هسته پانل در کاهش تغییرشکل و افزایش توانایی اتلاف انرژی سازه نقش به سزایی دارد. در این مقاله، رفتار پانل‏‏ های ساندویچی از جنس آلومینیوم و فولاد در برابر بارهای انفجاری مورد بررسی قرار گرفته است. در فرآیند تحلیل، دو نوع ورق موجدار مستطیلی و بیضوی برای هسته پانل‏‏ ها در نظر گرفته شده است. نتایج بررسی نشان می‏ دهد که پانل‏‏ هایی که تماما از جنس آلومینیوم می‏ باشند نسبت به نمونه‏‏ های دیگر، انرژی بیشتری مستهلک کرده ‏‏اند. پانل‏‏ هایی که فقط ورق‏‏ های آنها از جنس آلومینیم است و پانل‏‏ هایی که فقط هسته آنها از جنس آلومینیوم می‏‏ باشد، به ترتیب در مرتبه بعدی اتلاف انرژی قرار می ‏‏گیرند. بیشترین تغییرشکل در پانل‏‏ ها، متعلق به هسته‏ بیضوی است. پانل‏‏ با هسته مستطیلی کمترین تغییرشکل‏‏ را دارد.
کلیدواژه ها:
بار انفجار، پانل ساندویچی، اتلاف انرژی، تغییر شکل بیشینه.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است