دکتر اسحاق جهانگیری
سخنران کلیدی
معاون اول رئیس جمهور
 
 
 
دکتر اکبر ترکان
سخنران کلیدی
مشاور عالی رئیس‌جمهور